2010/11/24

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

           Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго
Баян-Өлгий аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын  төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.
“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ын дагуу мэргэшлийн шалгалтыг авна. Энэхүү журам болон “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг  Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд  эдгээр  журамтай танилцсан байна. 
Хоёр. Бүртгүүлэх иргэдийн анхааралд
·         “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын  6 дугаар зүйлийн 6.2.1 дэх хэсэгт  зааснаар хэрэв нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдэж  нэр дэвшсэн иргэн өрсөлдсөн ажлын байранд томилогдон ажиллахаас татгалзвал Төрийн албаны зөвлөл уг иргэнийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтаас хасах тухай шийдвэр гаргаж,  онооны дарааллыг баримтлан дараагийн иргэний нэрийг дэвшүүлнэ.
·         Мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцэн, нөөцөд бүртгэгдсэн  иргэн “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 6 дугаар зүйлийн 3  дахь хэсэгт зааснаар  тухайн мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангиллаас дээшхи ангилалын албан тушаалд, тухайлбал, туслах түшмэлийн албан тушаалд шалгалт өгсөн иргэн дэс түшмэлийн ангиллын албан тушаалд   томилогдох  боломжгүй болохыг анхаарна уу.

      Гурав. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал
·         Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  байнгын  оршин  суугаа  нутаг дэвсгэрийн харъяаллын дагуу бүртгэнэ. /Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 25.1, 26.4/
·         Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас  зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  шалгаруулах  мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 206  тоот өрөөнд  2010 оны 12  дугаар сарын  06, 07, 08-ны өдрүүдэд  10.00-17.00  цагийн хооронд бүртгэнэ.
·         Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 6 000 /Зургаан  мянган/ төгрөг байна.

 ДөрөвБүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
·         Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх)
·          Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт
·         Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт
·          “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 6 хувь
·          Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувь, хуулбарын хамт
·          Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

Тав. Шалгалтын хуваарь
·         Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, тусгай карт бөглөх болон “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын талаархи семинар /зааварчилга/-ыг Салбар комисс  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2010 оны  12 дугаар сарын 10-ны  өдөр 16.00 цагт өгнө.
·         Бүртгүүлсэн иргэд 2010 оны  12 дугаар сарын 11-ний  өдөр 08:00 цагт  шалгалт авах байранд ирсэн  байх бөгөөд шалгалт 09.00  цагаас эхэлнэ.
·         Шалгалт авах байрыг бүртгэлийн явцад жич зарлана.

Зургаа. Мэдээлэл лавлагаа
·   Мэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын 01422-22982, 99429395   дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.
БАЯН-ӨЛГИЙ   АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
д/д
Захиалга өгсөн газар байгууллагын нэр
Нэгжийн нэр
Ажлын байрны
Боловсрол
Мэргэжил
Мэргэшил
туршлага
Ур чадвар
Тусгай шаардлага
Нэр
Хариуцах асуудал
Ангилал, зэрэглэл
Орон тоо
1
Алтай,Дэлүүн, Толбо, Бугат
Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг
Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал
ТЗ-3
4
Дээд  бакалавр
Малын их эмч


Багаар ажиллах чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, зохион байгуулах авъяас, чадвартай

2
Алтанцөгц, Баяннуур, Булган,буянт, Улаанхус, Ногооннуур,Сагсай.Цэнгэл, Өлгий
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл мэдээллийн асуудал
ТЗ-3
9
Мал зүйч3
Алтай, Алтанцөгц,Баянуур, Булган, Буянт, Дэлүүн,Ногооннуур, Сагсай, Толбо, Улаанхус, Цэнгэл, ӨлгиЙ
Бэлчээр, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр,үйлчилгээ, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Бэлчээр, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр,үйлчилгээ, хоршооны асуудал
ТЗ-3
13
ХАА-н эдийн Засагч, мал аж ахуйн менежер, таваар судлаач, агрономич, хөдөө аж ахуйн болон усны инженер,
МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТӨВ КОМИСС


No comments:

Post a Comment